ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości przekraczającej 130 000,00 zł netto

Tryb podstawowy bez negocjacji. (wariant 1)

Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
42 – 270 Kłomnice
ul. Strażackiej 18 A

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach o łącznej wartości nominalnej 153 600,00 PLN w następujących ilościach

Nominał bonu Ilość (szt) Wartość
8,00 19 200,00 153 600,00

Dostawa bonów będzie odbywać się co najmniej raz w miesiącu. Zakładając, iż umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w miesiącu sierpniu 2021 można przyjąć, iż w tym miesiącu będzie również dostawa bonów. Okres realizacji zamówienia to 31.07.2023.

Zatem do skalkulowania ceny należy przyjąć: 24 dostawy.

 1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokona dostawy przedmiotu zamówienia.
 2. Miejscem dostawy bonów żywnościowych jest Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach, ul. Strażacka 18A, 42-270 Kłomnice
 3. Zamawiający wymaga dostarczenia bonów w formie papierowej. Nie dopuszcza się dostarczenia bonów w formie elektronicznej np. kart elektronicznych.
 4. Każdy bon powinien być opatrzony napisem, z którego treści będzie wynikać że na jego podstawie nie można dokonać zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 5. Zamawiający wymaga, aby realizacja bonów odbyła się w minimum 2 placówkach handlowych położonych na terenie Gminy Kłomnice.
 6. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualny wykaz placówek handlowych na terenie Gminy Kłomnice, w których uczestnicy zajęć w CIS Kłomnice będą mogli realizować bony.
 7. Zamawiający przewiduje, iż dostawy bonów odbywać się będą partiami, stosowanie do potrzeb Zamawiającego (nie częściej niż raz w miesiącu) na podstawie zamówień przesłanych Wykonawcy drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bony w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia na adres siedziby CIS w Kłomnicach.
 8. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia bonów w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub wad. Usunięcie wad lub uzupełnienie braków nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
 9. Dostarczone bony nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez Zamawiającego.
 10. Bony zawierać będą informacje o:
 • rodzaju bonu – bon żywnościowy
 • nazwie Zamawiającego. W przypadku możliwości zamieszczenia takiej informacji na bonie Zamawiający dopuszcza użycie skrótu „CIS w Kłomnicach”
 • dacie ważności bonu
 • braku możliwości zakupu artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
 • wartość nominalną bonu wraz z numerem identyfikacyjnym bonu
  1. Minimalny termin ważności bonów: co najmniej 2 miesiące licząc od daty dostarczenia do Centrum Integracji Społecznej
  2. Bony nie mogą podlegać wymianie na gotówkę i nie może być wydawana z nich reszta.
  3. Koszty wykonania i dostarczenia bonów do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Wykonawca dokona również zabezpieczeń bonów przed ich sfałszowaniem.
  4. Rozliczenie bonów odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur/not księgowo-obciążeniowych częściowych w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby CIS. Faktura/nota księgowo-obciążeniowa wystawiona będzie po dostarczeniu bonów do CIS wyłącznie za dostarczone bony.
  5. W przypadku stwierdzenia w dowodzie księgowym jakichkolwiek nieprawidłowości Zamawiający do czasu ich usunięcia nie dokona płatności za fakturę/notę księgowo-obciążeniową. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki za nieterminową płatność.
 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 • 30.19.97.50-2 – talony

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 10.08.2021)

SWZ wraz z załącznikami (data zamieszczenia 10.08.2021)

Kwota jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (data zamieszczenia 18.08.2021)

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 18.08.2021)

Informacja o wyborze oferty (data zamieszczenia 24.08.2021)