ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Misje i cele

Misją Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach jest odbudowywanie i podtrzymanie u osób z grupy wyłączenia społecznego, zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, rozumianego jako zatrudnienia w różnych formach: u pracodawcy, samozatrudnienia.

Zadania Centrum są realizowane poprzez:

  • doradztwo zawodowe -wsparcie w procesie samopoznania, nabywania kompetencji społecznych i  zawodowych, motywowanie do dalszej pracy,
  • organizację szkoleń/kursów – kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
  • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
  • naukę planowania życia i zaspokojenia potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Reintegracja społeczna 

ma charakter samopomocowy. W tym kierunku zostają podjęte działania w formie kursów, warsztatów m.in.: warsztat remontowo-budowlany, a także prowadzone są rozmowy indywidualne. Formy te mają na celu przygotowanie uczestnika do aktualnych wymagań rynkowych przy wsparciu psychologicznym, a także wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości. Jest to również motywacja do dalszej pracy. Uczestnik ma możliwość stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i instruktorem zawodu podczas realizacji programu.

Reintegracja zawodowa 

daje uczestnikowi możliwość korzystania z wszelkich kursów lub szkoleń, które uatrakcyjniają pozycję na rynku pracy. Udział w programie Centrum umożliwia nabycie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych.