ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Kategoria: Projekt

Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie

  Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1129)

Rozpoczynamy projekt

Od 1 marca rozpoczynamy realizację projektu „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”, o numerze wniosku: WND-RPSL.09.01.05-24-004D/20, i numerze  umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-004D/20-00.Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.