ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Rozpoczynamy projekt

Rozpoczynamy projekt

Od 1 marca rozpoczynamy realizację projektu „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”, o numerze wniosku: WND-RPSL.09.01.05-24-004D/20, i numerze  umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-004D/20-00.Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do rekrutacji warsztatów:

  • warsztat utrzymania czystości,
  • warsztat komunalny,
  • warsztat konserwacji zieleni i małej architektury,
  • warsztat doręczycielski.

od 1 września rozpoczniemy też kursy i staże dla uczestników projektu.

Więcej informacji w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

 

Wysokość dofinansowania projektu to: 3 059 475,60 zł 

Wysokość całkowita projektu to 3 599 383,06 zł. 

Główny cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 76 osób w tym 34 Mężczyzn i 42 Kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- mieszkańców Gminy Kłomnice poprzez wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w istniejącym Centrum Integracji Społecznej w okresie realizacji projektu.