ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości przekraczającej 130 000,00 zł netto

Tryb podstawowy bez negocjacji. (wariant 1)

Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
42 – 270 Kłomnice
ul. Strażackiej 18 A

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i zakup bonów żywnościowych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach o łącznej wartości nominalnej 153 600,00 PLN w następujących ilościach:

 

Nominał bonu Ilość (szt) Wartość
8,00 19 200,00 153 600,00

 

 1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokona dostawy przedmiotu zamówienia.
 2. Miejscem dostawy bonów żywnościowych jest Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach, ul. Strażacka 18A, 42-270 Kłomnice
 3. Zamawiający wymaga dostarczenia bonów w formie papierowej. Nie dopuszcza się dostarczenia bonów w formie elektronicznej np. kart elektronicznych.
 4. Każdy bon powinien być opatrzony napisem, z którego treści będzie wynikać że na jego podstawie nie można dokonać zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 5. Zamawiający wymaga, aby realizacja bonów odbyła się w minimum 2 placówkach handlowych położonych na terenie Gminy Kłomnice.
 6. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualny wykaz placówek handlowych na terenie Gminy Kłomnice, w których uczestnicy zajęć w CIS Kłomnice będą mogli realizować bony.
 7. Zamawiający przewiduje, iż dostawy bonów odbywać się będą partiami, stosowanie do potrzeb Zamawiającego (nie częściej niż raz w miesiącu) na podstawie zamówień przesłanych Wykonawcy drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bony w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia na adres siedziby CIS w Kłomnicach.
 8. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia bonów w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub wad. Usunięcie wad lub uzupełnienie braków nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
 9. Dostarczone bony nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez Zamawiającego.
 10. Bony zawierać będą informacje o:
 • rodzaju bonu – bon żywnościowy
 • nazwie Zamawiającego. W przypadku możliwości zamieszczenia takiej informacji na bonie Zamawiający dopuszcza użycie skrótu „CIS w Kłomnicach”
 • dacie ważności bonu
 • braku możliwości zakupu artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
 • wartość nominalną bonu wraz z numerem identyfikacyjnym bonu
  1. Minimalny termin ważności bonów: co najmniej 2 miesiące licząc od daty dostarczenia do Centrum Integracji Społecznej
  2. Bony nie mogą podlegać wymianie na gotówkę i nie może być wydawana z nich reszta.
  3. Koszty wykonania i dostarczenia bonów do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Wykonawca dokona również zabezpieczeń bonów przed ich sfałszowaniem.
  4. Rozliczenie bonów odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby CIS. Faktura wystawiona będzie po dostarczeniu bonów do CIS wyłącznie za dostarczone bony.
  5. W przypadku stwierdzenia w dowodzie księgowym jakichkolwiek nieprawidłowości Zamawiający do czasu ich usunięcia nie dokona płatności za fakturę. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki za nieterminową płatność.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 • 19.97.50 – 2 – talony

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ wraz z załącznikami

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (data zamieszczenia 27.07.2021r)

Zmiana nr 1 do SWZ (data zamieszczenia 27.07.2021r)

Odpowiedź na zapytania oferenta (data zamieszczenia 27.07.2021)

Zmiana nr 2 do SWZ (data zamieszczenia 29.07.2021)

Zmiana nr 2 ogłoszenia o zamówieniu (data zamieszczenia 29.07.2021)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie (data zamieszczenia 30.07.2021)

Unieważnienie postępowania (data zamieszczenia 02.08.2021)