ul. Strażacka 18a, 42-270 Kłomnice
/34/ 34 73 188
cis@klomnice.pl

Projekt

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kłomnice (beneficjent) wraz z Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach (Realizator) otrzymała pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie pn. „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” o numerze wniosku: WND-RPSL.09.01.05-24-004D/20, i numerze  umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-004D/20-00.Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysokość dofinansowania projektu to: 3 059 475,60 zł 

Wysokość całkowita projektu to 3 599 383,06 zł. 

Projekt będzie realizowany w latach 2021 -2023. Przedmiotem projektu będzie prowadzenie efektywnego i skutecznego procesu reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Istniejącym Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach wraz z utworzeniem nowych miejsc wsparcia.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu będzie prowadzenie efektywnego i skutecznego procesu reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Istniejącym Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach wraz z utworzeniem nowych miejsc wsparcia. Celem projektu jest : Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 76 osób w tym 34 Mężczyzn i 42 Kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- mieszkańców Gminy Kłomnice poprzez wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w istniejącym Centrum Integracji Społecznej w okresie realizacji projektu.